برنامه کارگاه

کارگاه در روزهای ۲۲ و ۲۳ آبان برگزار خواهد شد.

برنامه روز اول

ساعت برنامه مدرس
۸ تا ۸:۴۵ پذیرش
۹ تا ۱۰:۰۰ مبانی نظریه تابعی چگالی و روش LAPW (سخنرانی) دکتر سید‌جواد هاشمی‌فر
۱۰:۰۰ تا ۱۰:۳۰ استراحت (پذیرایی)
۱۰:۳۰ تا ۱۲:۳۰ آشنایی با کد exciting، ورودی و اجرای scf سیدمحمدحسین مدرسی – حسین کریمی
۱۲:۳۰ تا ۱۴:۰۰ استراحت (نهار – نماز)
۱۴:۰۰ تا ۱۵:۳۰ محاسبه و رسم ساختار الکترونی سیدمحمدحسین مدرسی – حسین کریمی
۱۵:۳۰ تا ۱۶:۰۰  استراحت (پذیرایی)
۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰ آشنایی با رهیافت DFT-1/2 سیدمحمدحسین مدرسی
۱۸ تا ۱۹:۳۰ زمان تمرین – شام

 

برنامه روز دوم

ساعت برنامه مدرس
۸:۳۰ تا ۹:۳۰ ارتباط نتایج محاسباتی با داده‌های تجربی (سخنرانی) دکتر محسن یزدان‌مهر
۹:۳۰ تا ۱۰:۰۰ استراحت (پذیرایی)
۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰ رهیافت BSE و محاسبه خواص اپتیکی بلورها دکتر مهدی طریقی
۱۲:۰۰ تا ۱۳:۳۰ استراحت (نهار – نماز)
۱۳:۳۰ تا ۱۵:۰۰ آشنایی با محاسبات G0W0 در کد exciting حسین کریمی
۱۵:۰۰ تا ۱۵:۳۰ استراحت (پذیرایی)
۱۵:۳۰ تا ۱۸:۰۰  ساخت انواع ساختار، لایه، ابرسلول و… دکتر محسن یزدان‌مهر
۱۸ تا ۱۸:۳۰ زمان آزاد – پرسش و پاسخ
۱۹  شام