مدرسین

دکتر مهدی طریقی (دانشگاه صنعتی مالک اشتر) – سابقه‌ی کار با کد exciting

حسین کریمی (دانشگاه صنعتی اصفهان) – سابقه‌ی کار با کدهای WIEN2k، exciting، quantum espresso، FHI-aims در نظریه تابعی چگالی – کامپایل انواع کدهای DFT و ملزومات آن‌ها.

سیدمحمد حسین مدرسی (دانشگاه صنعتی اصفهان) – سابقه‌ی کار با کد exciting
دکتر سیدجواد هاشمی‌فر (دانشگاه صنعتی اصفهان) – دبیر علمی کارگاه
دکتر محسن یزدان‌مهر (دانشگاه صنعتی مالک اشتر) –  سابقه‌ی کار با کد WIEN2K